Statūti

Nodibinājuma "SKRIDES FONDS" 

STATŪTI

 

1. FONDA NOSAUKUMS, DARBĪBAS MĒRĶI, VIRZIENI UN TERMIŅI.

1.1. Fonda nosaukums ir “Skrides fonds ” (turpmāk tekstā – Fonds).

1.2. Fonda mērķis ir ar Fonda un ziedojumu līdzekļiem veicināt izglītību Latvijā, organizēt un atbalstīt kultūras pasākumus, kā arī popularizēt Arija Skrides vārdu.

1.3.Savu uzdevumu īstenošanai Fonds:

1) organizē un piešķir stipendijas un pabalstus atbilstoši Fonda nolikumam;

2) organizē finanšu un citu līdzekļu piesaisti, fizisko un juridisko personu ziedojumu vākšanu Fonda mērķu sasniegšanai;

3) organizē Fonda un Fondam ziedotās un dāvinātās mantas un līdzekļu apsaimniekošanu;

4) piešķir apbalvojumus un godalgas personām par īpašiem sasniegumiem un ieguldījumiem izglītības veicināšanā Latvijā;

5) veic izdevējdarbību un attiecīgu Fonda mērķiem un uzdevumiem atbilstošu reklāmas darbību, organizē sabiedriskus pasākumus;

6) veic jebkādu citu darbību, kas nav pretrunā ar pastāvošo likumdošanu un sekmē Fonda mērķu sasniegšanu.

1.4. Fonda darbības termiņš nav ierobežots.

2. FONDA JURIDISKAIS UN MANTISKAIS STATUSS.

2.1. Fonds ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāju noteikto mērķu sasniegšanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

2.2. Fonds ir juridiska persona, tam ir patstāvīga bilance un savi banku konti, savs zīmogs un veidlapas.

2.3. Fondam var piederēt kustamais un nekustamais īpašums, kas nav izņemts no civiltiesiskās apgrozības kā Latvijas Republikā, tā ārvalstīs. Fonds savā vārdā iegūst mantiskas un nemantiskas tiesības, uzņemas pienākumus, tas var būt prasītājs un atbildētājs visās tiesu iestādēs.

2.4. Fonds var veikt saimniecisko darbību sakarā ar sava īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī citu saimniecisko darbību Fonda mērķu sasniegšanai.

2.5. Fonds atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. Fonds neatbild par dibinātāju saistībām. Dibinātāji neatbild par Fonda saistībām.

2.6. Savā darbībā Fonds ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, šos Statūtus, Fonda izpildinstitūciju lēmumus u.c. tā darbību reglamentējošus noteikumus.

2.7. Fonds ir bezpeļņas organizācija, tā saimnieciskās darbības rezultātā gūtā peļņa izlietojama Statūtos paredzētajiem mērķiem, un to nedrīkst sadalīt starp Fonda dibinātājiem.

2.8. Fonda mantu veido:

1) dibinātāju nodalītā manta;

2) ziedojumi;

3) ienākumi no Fonda īpašumiem;

4) ienākumi no saimnieciskās darbības;

5) jebkura cita veida manta, kuras iegūšana atbilst likumiem un Fonda darbības mērķiem

2.9. No citām personām Fonds var iegūt mantu īpašumā vai lietojumā. Manta, ko Fonds iegūst īpašumā vai lietojumā no citām personām bez atlīdzības (ziedojumi, dāvinājumi, mantojumi u.tml.), tiek nodota Fondam likumā noteiktā kārtībā ar līgumiem vai citiem likumā noteiktiem īpašuma tiesību pārgrozošiem dokumentiem. Manta, ko Fonds iegūst īpašumā vai lietojumā no citām personām par atlīdzību, tiek nodota Fondam likumā noteiktā kārtībā atbilstoši vispārīgiem darījuma dokumentiem. Saņemot mantu Fonda īpašumā vai lietojumā bez atlīdzības, Fondam ir saistoši tās dāvinātāja, ziedotāja noteikumi, uzlikumi vai citi ar šo mantu saistīti aprobežojumi.

2.10. Visa Fonda manta, kapitāli tiek iedalīti neaizskaramā kapitālā un aizskaramā kapitālā. Fonda neaizskaramais kapitāls ir manta, tai skaitā arī naudas līdzekļi, ko Fonds ieguvis īpašumā kā dāvinājumus un ziedojumus, un kuru lietošana ir aprobežota tikai ar šīs mantas augļu (īres, nomas maksājumi, kapitāla procenti u.tml.) gūšanu. Aizskaramais kapitāls ir Fonda manta, ar kuru Fonds nav ierobežots rīkoties.

2.11.Fonda līdzekļi tiek izmantoti Fonda mērķu un uzdevumu realizācijai:

1) Fonda stipendiju, pabalstu un godalgu piešķiršanai. Fonda stipendiju, pabalstu un godalgu saņēmēji nedrīkst būt Fonda dibinātāji un Valdes locekļi.

2) Fonda organizatoriskās darbības nodrošināšanai, personāla un pārvaldes aparāta izdevumu segšanai;

3) Fonda kustamā un nekustamā īpašuma iegādei un uzturēšanai;

4) likumam un statūtiem atbilstošai saimnieciskai darbībai ;

5) Fonda mērķu un uzdevumu īstenošanas gaitā radušos izdevumu segšanai;

6) Fonda mantas, kapitālu palielināšanai.

2.12.Jautājumi par Fonda līdzekļu izmantošanu ir Valdes kompetencē, kura izlemj visus jautājumus par Fonda līdzekļu izmantošanu.

2.13.Fondam ir tiesības nodarbināt personas algotā vai brīvprātīgā darbā. Visus jautājumus par personu darbu, darba atalgojumu un ar darba veikšanu saistīto izdevumu atlīdzību izlemj Valde.

2.14.Fondam aizliegts piešķirt finanšu līdzekļus, sniegt galvojumus, izdot vekseļus vai citādi finansēt dibinātājus, Valdes locekļus, kā arī citas personas, kurām ir līdzīga mantiska ieinteresētība, tai skaitā laulātos, radiniekus un svaiņus, skaitot radniecību un svainību līdz pirmajai pakāpei.

3. SIMBOLIKA UN PUBLISKĀ DARBĪBA.

3.1. Fondam ir sava simbolika, ko apstiprina Fonda Valde. Fonda simbolika tiek atveidota uz Fonda veidlapām, nozīmēm un citām atribūtikām.

3.2. Fondam var būt savi izdevumi - laikraksti, žurnāli un interneta mājas lapas u.c.

3.3.Fondam ir tiesības veikt likumam atbilstošu publisko darbību.

4. ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA.

4.1. Fonda pārvaldes institūcijas ir Valde.

4.2. Fonda pārvaldes institūcijās var būt tikai pilngadīgas personas, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Latvijas Republika.

5.VALDE.

5.1. Valde pārzina un vada Fonda lietas, pārvalda mantu un rīkojas ar tā līdzekļiem likumā un statūtos noteiktā kārtībā.

5.2. Valdē ir trīs locekļi. Valdes locekļus amatā ieceļ un atceļ ar Dibinātāju lēmumu. Valdes locekļus amatā ieceļ uz 2 gadiem.

5.3. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no visiem valdes locekļiem. Valde lēmumus pieņem ar valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Fondu ir tiesīgi pārstāvēt katrs valdes loceklis atsevišķi.

5.4. Pienākumu sadali starp Valdes locekļiem un Fonda dokumentācijas vešanas kārtību nosaka dibinātāji.

5.5. Valdes locekļiem par savu pienākumu veikšanu ir tiesības saņemt atlīdzību, kuras apmēru un izmaksas kārtību nosaka dibinātāji.

5.6. Ierakstot Fondu nodibinājumu reģistrā, Valdes locekļus amatā ieceļ dibinātāji.

6. UZSKAITE UN GADA PĀRSKATS.

6.1. Fonds organizē lietvedību, grāmatvedības un statistisko uzskaiti, sastāda un iesniedz pārskatus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

6.2. Pēc pārskata gada beigām Valde sagatavo un iesniedz izskatīšanai dibinātāju sapulcē Fonda gada pārskatu saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Fonda gada pārskatu pārbauda saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija vai zvērināts revidents. Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31. martam Fonds likumā noteiktā kārtībā iesniedz gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam un reģistra iestādei.

6.3. Likumā noteiktā kārtībā Fonds un tā ziedotāji var saņemt nodokļu samaksas atvieglojumus un atbrīvojumus.

7. FONDA DARBĪBAS KONTROLE UN REVĪZIJA.

7.1. Fonda saimnieciski finansiālo darbību kontrolē Revidents.Revidents var būt viena persona vai revīzijas komisija trīs personu sastāvā vai persona, kura atbilstoši likumiem atzīstama par zvērinātu revidentu vai auditorfirmu. Ierakstot Fondu nodibinājumu reģistrā, Revidentu atbilstoši Fonda statūtiem izvēlas un amatā ieceļ dibinātāji.Pēc Fonda ierakstīšanas nodibinājumu reģistrā visus jautājumus par Revidenta izvēli un amatā iecelšanu un atcelšanu no amata izlemj Valde. Revidentu amatā ieceļ uz 2 gadiem.

7.2. Revidents revidē visu Fonda mantu, īsteno kontroles un pārbaudes pasākumus.

7.3. Revidents revidē Fonda finanšu darbību un līdzekļu izlietojumu un pārbauda tā grāmatvedību ne retāk kā reizi gadā. Ziņojumu par pārbaudes rezultātiem Revidents iesniedz dibinātājiem. Gadījumā, ja Revidents ir revīzijas komisija, tad revīzijas komisija visus jautājumus izlemj ar vienkāršu balsu vairākumu.

7.4.Personas, kuras ziedo nodibinājumam, var jebkurā laikā pārliecināties par Fonda darbību un likumā noteiktā kārtība iepazīties ar visiem Fonda dokumentiem, izņemot dokumentus un ziņas par citām personām, kuras ir ziedojušas Fondam.

8. FONDA DARBĪBAS IZBEIGŠANA.

8.1. Fonda darbība izbeidzas likumā noteiktos gadījumos un citos gadījumos, ja par to lēmumu ir pieņēmuši Fonda dibinātāji.

8.2. Fonda darbības izbeigšana tiek organizēta atbilstoši likumiem.

8.3.Izbeidzot Fonda darbību, pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzēto naudas summu deponēšanas un citu likumā paredzēto izdevumu segšanas atlikusī Fonda manta tiek nodota līdzīgu mērķu un rakstura nodibinājumam Latvijas Republikā, kuram nav peļņas gūšanas rakstura, un, kuru izvēlas dibinātāji. Gadījumā, ja Fonda darbības izbeigšanas brīdī Latvijas Republikā nepastāv līdzīgu mērķu un rakstura nodibinājums, tad Fonda atlikusī manta nododama citai jebkāda veida labdarības institūcijai, kurai nav peļņas gūšanas rakstura, un, kuru izvēlas dibinātāji.

8.4.Sadalot vai nododot atlikušo Fonda mantu, jāievēro ziedotāju un dāvinātāju noteikumi par rīcību ar Fondam ziedoto, dāvināto mantu Fonda darbības izbeigšanas gadījumā. Šeit minētie ziedotāju un dāvinātāju noteikumi par rīcību ar Fondam ziedoto, dāvināto mantu nav grozāmi vai izmaināmi, un tie ir obligāti visām Fonda pārvaldes institūcijām.

9. FONDA REORGANIZĀCIJA.

9.1.Fondu var reorganizēt likumā noteiktā kārtībā tā apvienošanas vai sadalīšanas ceļā.

9.2. Fonda apvienošana var notikt kā pievienošana vai saplūšana. Pievienošana ir process, kurā Fonds vai nu kā pievienojamais nodibinājums nodod visu savu mantu citam līdzīgu mērķu nodibinājumam kā iegūstošam nodibinājumam vai arī Fonds kā iegūstošais nodibinājums saņem no cita nodibinājuma visu tā mantu kā no pievienojamā nodibinājuma. Fondam var pievienot jebkuru citu mantas kopumu, kam ir pastāvošā likumdošanā noteiktās nodibinājuma pazīmes, ja tas nav pretrunā ar likumu. Saplūšana ir process, kurā Fonds kopā ar vienu vai vairākiem citiem nodibinājumiem kā pievienojamie dibinājumi nodod visu savu mantu jaundibināmām nodibinājumam kā iegūstošam nodibinājumam. Apvienošanas gadījumā pievienojamā nodibinājuma tiesības un saistības pāriet iegūstošam nodibinājumam, un pievienojamais nodibinājums beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Saplūšanas gadījumā jaundibināmais dibinājums izveidojams likumā noteiktā kārtībā, un par tā dibinātājiem uzskatāmi pievienojamie dibinājumi.

9.3.Fonda sadalīšana ir process, kura Fonds kā sadalāmais nodibinājums nodod savu mantu vienam vai vairākiem citiem līdzīgu mērķu nodibinājumiem kā iegūstošiem nodibinājumiem sašķelšanas vai nodalīšanas ceļā. Sašķelšanas gadījumā Fonds nodod visu savu mantu, tiesības un saistības diviem vai vairākiem iegūstošiem nodibinājumiem un Fonds beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Nodalīšanas gadījumā Fonds nodod daļu savas mantas, tiesības un saistības vienam vai vairākiem līdzīgu mērķu nodibinājumiem. Nodalīšanas gadījumā Fonds turpina pastāvēt. Nodalīšanas gadījumā iegūstošais nodibinājums var būt jau esošs vai jaundibināms nodibinājums. Iegūstošā jaundibināmā nodibinājuma izveidošanas gadījumā Fonds uzskatāms par tā dibinātāju.

9.4. Fondu var reorganizēt tikai ar noteikumu, ka jebkurš iegūstošais nodibinājums veic savu darbību uz tādu statūtu pamata, kas atbilst Fonda statūtos noteiktiem mērķiem un principiem.

10. GROZĪJUMU IZDARĪŠANA STATŪTOS.

10.1. Valde ir tiesīga ieteikt grozījumus fonda statūtos, ja mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, kas ir Fonda statūtu pamatā, vai arī tas nepieciešams efektīvākai Fonda mērķu sasniegšanai.

10.2. Fonda statūtu grozījumus apstiprina Fonda dibinātāji.

 

Apstiprināti Rīgā, 2014.gada 9.maijā